• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Chức năng kinh tế của Nhà nước trong 30 năm đổi mới - Nhìn từ góc độ pháp lý
Danh mục các bài viết

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHỨC NĂNG KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ PHÁP LÝ....................

I.

KHÁI NIỆM CHỨC NĂNG KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC.....

II.

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ TỚI CHỨC NĂNG KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC....................................

III.

CHỨC NĂNG KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ PHÁP LÝ..........................................................................

 

THỰC TRẠNG CHỨC NĂNG KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG 30 NĂM ĐỔI MỚI - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ PHÁP LÝ..........................................................................

I.

CHỨC NĂNG KIẾN TẠO THỂ CHẾ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ...........................................................................

II.

CHỨC NĂNG KHẮC PHỤC KHUYẾT TẬT CỦA CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG.........................................................................

III.

CHỨC NĂNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH CỦA NHÀ NƯỚC.

IV.

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT CẬP.....

 

ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN CHỨC NĂNG KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.....

I.

BỐI CẢNH VÀ YÊU CẦU TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN CHỨC NĂNG KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY..................................................................................

II.

NHỮNG KIẾN NGHỊ CỤ THỂ NHẰM TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN CHỨC NĂNG KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC..

 

KẾT LUẬN CHUNG.........................................................

 

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 6/2017
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...