• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Mô hình tổ chức Bộ Tư pháp của một số quốc gia trên thế giới
Danh mục các bài viết

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ TƯ PHÁP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

I.

BỘ TƯ PHÁP PHÁP

II.

BỘ TƯ PHÁP ĐỨC

III.

BỘ TƯ PHÁP ANH

IV.

BỘ TƯ PHÁP HOA KỲ

V.

BỘ TƯ PHÁP NHẬT BẢN

VI.

BỘ TƯ PHÁP THÁI LAN

 

SO SÁNH NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TƯ PHÁP PHÁP, ĐỨC, ANH, HOA KỲ, NHẬT, THÁI LAN

I.

KHÁI LƯỢC VỀ SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA BỘ TƯ PHÁP CÁC NƯỚC

II.

SO SÁNH MỘT SỐ ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT ĐIỂN HÌNH TRONG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TƯ PHÁP CÁC  NƯỚC

 

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 8/2017
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...