• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030
Danh mục các bài viết

 

LÝ LUẬN VỀ NHU CẦU HOÀN THIỆN

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

1.

Quan niệm về hệ thống pháp luật

2.

Quan niệm về nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật   

3.

Những dấu hiệu thực tế phản ánh nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật    

 

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

1.

Thực trạng pháp luật về nền kinh tế thị trường, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường

2.

Thực trạng pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

3.

Thực trạng pháp luật về quyền con người, quyền công dân    

 

DỰ BÁO NHU CẦU HOÀN THIỆN

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ĐẾN NĂM 2030

1.

Bối cảnh quốc tế đến năm 2030

2.

Kỳ vọng về kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2030

3.

Dự báo nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 

4.

Một số kiến nghị

 

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 9/2017
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...