• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Theo dõi, đánh giá thi hành pháp luật dựa trên kết quả góp phần đổi mới công tác tổ chức thi hành pháp luật
Danh mục các bài viết

1.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật – Nhu cầu, định hướng và giải pháp

ThS. Đặng Thanh Sơn

2.

Vị trí, vai trò, thực trạng và yêu cầu đổi mới công tác theo dõi thi hành pháp luật.

TS. Hồ Quang Huy

3.

Nhận diện những vướng mắc, bất cập của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và kiến nghị hoàn thiện

NCS Phạm Ngọc Thắng

4.

Kinh nghiệm theo dõi thi hành pháp luật ở một số nước trên thế giới và những giá trị tham khảo cho Việt Nam.

NCS Phạm Ngọc Thắng

5.

Thực thi pháp luật và chỉ số đo lường: Góc nhìn từ theo dõi pháp quyền của các nước trên thế giới.

TS. Phạm Đăng Quyết

6.

Theo dõi, đánh giá thi hành pháp luật dựa trên kết quả - Một giải pháp đổi mới công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn kết với xây dựng pháp luật.

TS. Dương Thị Thanh Mai

7.

Giới thiệu khái quát về xây dựng và thí điểm áp dụng khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập, lưu trữ dữ liệu phục vụ theo dõi thi hành pháp luật trong khuôn khổ dự án NLD.

Phạm Thuỳ Chi

 

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 02/2018
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...