• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Giải quyết tranh chấp thương mại điện tử bằng phương pháp trực tuyến (Online Dispute Resolution - ODR
Danh mục các bài viết

MỞ ĐẦU

 

TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRỰC TUYẾN

I.

TỔNG QUAN

II.

ĐẶC ĐIỂM CỦA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRỰC TUYẾN

 

THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC TUYẾN

I.

THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRỰC TUYẾN Ở LIÊN MINH CHÂU ÂU

II.

THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRỰC TUYẾN TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU ÂU

III

THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRỰC TUYẾN CỦA MỘT SỐ WEBSITE

IV.

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MÔ HÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRỰC TUYẾN VÀ MÔ HÌNH CỦA UNCITRAL

 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

I.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM

II.

KHUYẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

 

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 07/2018
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...