• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Quyền tự do kinh doanh và bảo đảm quyền tự do kinh doanh theo Hiến pháp năm 2013
Danh mục các bài viết

MỞ ĐẦU..................................................................................

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN

VỀ QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO KINH DOANH

I.

QUYỀN TỰ DO KINH DOANH.......................................

II.

BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO KINH DOANH.....................

III.

QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO KINH DOANH - SỰ GHI NHẬN TRONG HIẾN PHÁP NƯỚC TA.......................................................................

IV.

KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC CHÂU ÂU TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH PHÁP LUẬT BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO KINH DOANH.....................

 

PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN TỰ DO KINH DOANH

VÀ BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO KINH DOANH

Ở NƯỚC TA

I.

PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN TỰ DO KINH DOANH............

II.

PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO KINH DOANH  

 

THỰC THI QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO KINH DOANH - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

I.

KẾT QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT

II.

THỰC TIỄN THI HÀNH VAI TRÒ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG VIỆC BẢO ĐẢM THỰC HIỆN QUYỀN TỰ DO KINH DOANH

 

KIẾN NGHỊ

I.

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

II.

CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

 

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 08/2018
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...