• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Nguyên tắc quốc tịch ở một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam
Danh mục các bài viết

MỞ ĐẦU

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUỐC TỊCH

VÀ LUẬT QUỐC TỊCH

1.

Quốc tịch

2.

Khái quát về Luật Quốc tịch

 

NGUYÊN TẮC QUỐC TỊCH CỦA MỘT

SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

1.

Các quốc gia áp dụng nguyên tắc một quốc tịch triệt để

2.

Nguyên tắc đa quốc tịch của một số nước trên thế giới.

 

LUẬT QUỐC TỊCH Ở VIỆT NAM

1.

Lịch sử phát triển............................................................

2.

Nguyên tắc quốc tịch trong Luật Quốc tịch Việt Nam.....

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1.

Ưu điểm và nhược điểm của các cách tiếp cận nguyên tắc quốc tịch hiện nay trên thế giới

2.

Khái quát về một số xu hướng nguyên tắc quốc tịch phổ biến trên thế giới hiện nay

3.

Một số kiến nghị

 

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 09/2018
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...