• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Pháp luật về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính tại Việt Nam - Thực trạng và triển vọng
Danh mục các bài viết

MỞ ĐẦU...................................................................................

 

NHẬN THỨC VỀ QUYỀN VÀ PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI ĐỒNG TÍNH, SONG TÍNH, CHUYỂN GIỚI VÀ LIÊN GIỚI TÍNH

I.

Nhận thức về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính.........................................................

II.

Cơ sở lý luận về pháp luật về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính............................

III.

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng và thi hành pháp luật về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính.....................................................................

 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THI HÀNH

PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI ĐỒNG TÍNH,

 SONG TÍNH, CHUYỂN GIỚI VÀ LIÊN GIỚI TÍNH

TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

I.

Thực trạng người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính tại Việt Nam.......................................................

II.

Thực trạng quy định pháp luật về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính tại Việt Nam

III.

Thực trạng thi hành pháp luật về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính tại Việt Nam........

IV.

Nguyên nhân của các hạn chế, khó khăn trong việc xây dựng và thi hành pháp luật về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính tại Việt Nam................

 

TRIỂN VỌNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI ĐỒNG TÍNH, SONG TÍNH, CHUYỂN GIỚI VÀ LIÊN GIỚI TÍNH TẠI VIỆT NAM

I.

Các giải pháp nâng cao nhận thức về người đồng tính, song tính, chuyển giới, liên giới tính và pháp luật về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới, liên giới tính....

II.

Các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính tại Việt Nam.........................................................................

 

Từ khóa
  • Luật dân sự
Cơ quan xuất bản Viện khoa học pháp lý
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 03/2019
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...