• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam
Danh mục các bài viết

MỞ ĐẦU.....................................................................................

1.

Nhận diện các công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và dự báo những tác động đến chính sách và pháp luật............................................................

Bộ Khoa học và Công nghệ

2.

Một số yêu cầu đổi mới tư duy pháp lý thích ứng với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư..........................................

TS. Nguyễn Văn Cương

3.

Sự phát triển của pháp luật qua các cuộc Cách mạng công nghiệp và những gợi ý cho việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư......

TS. Trần Thị Quang Hồng

4.

Sandbox - Cơ chế thử nghiệm áp dụng trong phạm vi hạn chế - Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý cho Việt Nam   

TS. Chu Thị Hoa

&Nhóm Chuyên gia công nghệ ONPUN Jsc

5.

Hoàn thiện pháp luật thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam qua góc nhìn doanh nghiệp.............................

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

6.

Yêu cầu và định hướng xây dựng, hoàn thiện Hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.........................................................................

Nguyễn Hồng Tuyến

 

Từ khóa
  • Công nghệ thông tin
Cơ quan xuất bản Viện khoa học pháp lý
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 04/2019
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...