• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Cải cách thủ tục hành chính Ngành Tư pháp phục vụ theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp
Danh mục các bài viết

LỜI NÓI ĐẦU..............................................................................

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG NGÀNH TƯ PHÁP

1.

Khái niệm, đặc điểm và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện thủ tục hành chính.......................................

2.

 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, Ngành Tư pháp.................................................................................

 

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG NGÀNH TƯ PHÁP

1.

Thực trạng thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản, trọng tài, hòa giải thương mại, quản tài viên.................

2.

Thực trạng thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng...............................................................................

3.

Thực trạng thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực giám định tư pháp.............................................................................

4.

Thực trạng thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực thừa phát lại.....................................................................................

5.

Thực trạng thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý luật sư, tư vấn pháp luật....................................................

6.

Thực trạng thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực.................................................................................

7.

Thực trạng thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch...................................................................................

8.

Thực trạng thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch........................................................................................

9.

Thực trạng thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi............................................................................

10

Thực trạng thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm........................................................

11.

Thực trạng thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực trực giúp pháp lý..............................................................................

12.

Thực trạng thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp.............................................................................

13.

Thực trạng thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự.................................................................

 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ

TRONG VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CỦA BỘ, NGÀNH TƯ PHÁP

1.

Một số giải pháp đổi mới phương pháp, cách thức giải quyết thủ tục hành chính................................................

2.

Một số đề xuất cụ thể nhằm cắt giảm, nâng cao chất lượng thủ tục hành chính..........................................................

 

Từ khóa
  • Hành chính - tư pháp
Cơ quan xuất bản Viện khoa học pháp lý
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 05/2019
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...