• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Thực trạng thi hành các quy định về tội phạm môi trường ở Việt Nam hiện nay
Danh mục các bài viết

LỜI NÓI ĐẦU...........................................................................

 

KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT
VỀ TỘI PHẠM MÔI TRƯỜNG

I.

CÁC QUY ĐỊNH VỀ TỘI PHẠM MÔI TRƯỜNG TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999.....................................

II.

CÁC QUY ĐỊNH VỀ TỘI PHẠM MÔI TRƯỜNG TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017).....................................................................

 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ TỘI PHẠM MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

I.

KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẠT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

II.

KẾT QUẢ THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ TỘI PHẠM MÔI TRƯỜNG.......................................................................

III.

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ TỘI PHẠM MÔI TRƯỜNG TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017).......................

IV

NHỮNG KHÓ KHĂN, BẤT CẬP VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC QUY ĐỊNH VỀ TỘI PHẠM MÔI TRƯỜNG...................................................

 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ TỘI PHẠM MÔI TRƯỜNG

 

Từ khóa
  • Luật hình sự
Cơ quan xuất bản Viện khoa học pháp lý
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 06/2019
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...