• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Tác động của dư luận xã hội đối với việc xây dựng pháp luật tại Việt Nam hiện nay
Danh mục các bài viết

LỜI NÓI ĐẦU...........................................................................

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DƯ LUẬN XÃ HỘI

VÀ VAI TRÒ CỦA DƯ LUẬN XÃ HỘI ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

1.

Một số vấn đề chung về dư luận xã hội.........................

2.

Mối quan hệ, vai trò của dư luận xã hội đối với hoạt động xây dựng pháp luật.........................................................

3.

Quan điểm của Đảng và quy định pháp luật hiện hành về việc nắm bắt dư luận xã hội phục vụ cho hoạt động xây dựng pháp luật................................................................

 

THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA DƯ LUẬN XÃ HỘI ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG  PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

1.

Thực trạng tác động của dư luận xã hội đối với việc xây dựng pháp luật................................................................

2.

Thực trạng nắm bắt dư luận xã hội phục vụ cho hoạt động xây dựng pháp luật ........................................................

 

CÁC GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ TÍCH CỰC CỦA DƯ LUẬN XÃ HỘI ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

1.

Bối cảnh và yêu cầu cần phải phát huy vai trò của dư luận xã hội với việc xây dựng pháp luật tại Việt Nam trong thời gian tới............................................................................

2.

Một số giải pháp cụ thể..................................................

 

Từ khóa
  • Hành chính - tư pháp
Cơ quan xuất bản Viện khoa học pháp lý
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 07/2019
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...