• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Đổi mới công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL góp phần nâng cao hiệu quả, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay
Danh mục các bài viết

LỜI NÓI ĐẦU............................................................................

 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC

KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

I.

Bản chất của công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

II.

Mối quan hệ và vai trò của công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đối với hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật................................................................

III.

Các yếu tố chi phối và tiêu chí đánh giá chất lượng công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.............................

IV

Kinh nghiệm một số nước trên thế giới về cơ chế kiểm soát tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật...............................................................

 

THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀO HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT THỜI GIAN QUA Ở VIỆT NAM

I.

Thực trạng quản lý nhà nước về kiểm tra văn bản ........

II.

Thực trạng hoạt động kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

III.

Thực trạng hoạt động xử lý văn bản trái pháp luật.........

IV.

Những đóng góp của công tác kiểm tra văn bản vào hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật thời gian qua ở Việt Nam ........................................................................

V.

Đánh giá chung...............................................................

 

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ, HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

I.

Quan điểm đề xuất các giải pháp....................................

II.

Giải pháp đổi mới quản lý nhà nước về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ................................................

III.

Giải pháp đổi mới hoạt động kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.........................................................................

IV.

Giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật...................................

 

KẾT LUẬN......................................................................

 

Từ khóa
  • Hành chính - tư pháp
Cơ quan xuất bản Viện khoa học pháp lý
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 09/2019
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...