• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập
Danh mục các bài viết
Từ khóa
  • Luật kinh tế
Cơ quan xuất bản Viện khoa học pháp lý
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 10/2019
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...