• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Tính ổn định của pháp luật: Lý luận và thực tiễn
Danh mục các bài viết
Từ khóa
  • Khoa học Pháp lý
Cơ quan xuất bản Viện khoa học pháp lý
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 02/2020
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...