• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Nghiên cứu, đổi mới, hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động luật sư, công chứng và giám định tư pháp đến năm 2030
Danh mục các bài viết
Từ khóa
  • Luật hành chính
  • Luật nhà nước
Cơ quan xuất bản Viện khoa học pháp lý
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 06/2020
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...