• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Một số vấn đề về áp dụng pháp luật nước ngoài trong xét xử dân sự tại Tòa án Việt Nam
Danh mục các bài viết
Từ khóa
  • Luật quốc tế
  • Luật tố tụng
Cơ quan xuất bản Viện khoa học pháp lý
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 07/2020
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...