• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo các chức danh tư pháp tại Học viện Tư pháp thực trạng và giải pháp hoàn thiện
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm TS. Lê Mai Anh - Phó Giám đốc Học viện Tư pháp
Năm bảo vệ

2014

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

CÁC CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU

 

STT

TÊN CHUYÊN ĐỀ

TÁC GIẢ

1.      

Chuyên đề 1: Mô hình đảm bảo chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế và kinh nghiệm của một số nước ngoài

- TS.Đồng Thị Kim Thoa

- TS.Lê Lan Chi

- Ths.Lê Thị Thúy Nga

2.      

Chuyên đề 2: Mô hình lý luận về hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo các chức danh tư pháp tại Học viện Tư pháp – Cấu trúc, cơ chế vận hành và những yêu cầu cơ bản cần thực hiện

- TS .Lê Mai Anh

- TS. Đồng Thị Kim Thoa

3.      

Chuyên đề 3: Hệ tiêu chí đánh giá cơ sở đào tạo và đánh giá cấp chương trình trong đảm bảo chất lượng đào tạo các chức danh tư pháp tại Học viện Tư pháp

- TS.Đồng Thị Kim Thoa

- TS.Lê Lan Chi

- Ths.Lê Thị Thúy Nga

4.      

Chuyên đề 4: Hệ thống chuẩn đầu ra trong các chương trình đào tạo các chức danh tư pháp tại Học viện Tư pháp

- TS.Đồng Thị Kim Thoa

- TS. Đỗ Thị Thu Hằng

- ThS. Bùi Thị Hà

5.      

Chuyên đề 5: Thực trạng hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo chức danh tư pháp tại Học viện Tư pháp sau 17 năm xây dựng và phát triển

- PGS. TS. Nguyễn Văn Huyên

- Ths. Ngô Thị Ngọc Vân

6.      

Chuyên đề 6: Xây dựng tuyên ngôn sứ mệnh, mục tiêu và hệ giá trị cốt lõi nền tảng của hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo các chức danh tư pháp tại Học viện Tư pháp

- TS. Lê Mai Anh

- ThS. Phạm Như Hưng

7.      

Chuyên đề 7: Hệ công cụ đánh giá, giám sát trong hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Học viện Tư pháp – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

- Ths. Lê Thị Thúy Nga

- TS. Lê Lan Chi

8.      

Chuyên đề 8: Quy trình đảm bảo chất lượng chuyên biện cho các hoạt động đào tạo các chức danh tư pháp và bồi dưỡng tại Học viện Tư pháp – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

- PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng

- ThS. Vũ Thị Hòa

- ThS. Trương Thế Côn

9.      

Chuyên đề 9: Quy trình đánh giá chất lượng cấp chương trình trong đào tạo các chức danh tư pháp tại Học viện Tư pháp – Thực trạng và giải pháp

- ThS. Trần Minh Tiến

- TS. Đồng Thị Kim Thoa

- TS. Lê Lan Chi

10. 

Chuyên đề 10: Cơ chế đảm bảo chất lượng bên ngoài – Kiểm định độc lập chất lượng đào tạo chức danh tư pháp tại Học viện Tư pháp và giải pháp thực hiện

- TS. Đỗ Thị Ngọc Tuyết

- TS. Lê Lan Chi

11. 

Chuyên đề 11: Hệ thống đảm bảo chất lượng của một số cơ sở đào tạo luật và kinh nghiệm vận dụng đối với Học viện Tư pháp

- PGS.TS. Bùi Đăng Hiếu

12. 

Chuyên đề 12: Xây dựng kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng đào tạo các chức danh tư pháp tại Học viện Tư pháp – Giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn 2020

- TS. Lê Mai Anh

- ThS. Lê Thị Thúy Nga

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng