• Thuộc tính
 • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Các giải pháp tăng cường năng lực xuất bản sách pháp lý của Nhà xuất bản Tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và xây dựng nhà nước pháp quyền
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
 • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
 • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm TS. Trương Quang Vinh - Trường Đại học Luật Hà Nội
Năm bảo vệ

2010

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

CÁC CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU

 

STT

TÊN CHUYÊN ĐỀ

TÁC GIẢ

 1.  

Kết quả khảo sát về năng lực thực tế hiện nay trong công tác xuất bản sách pháp lý của nhà xuất bản tư pháp và nhu cầu sách pháp lý của bạn đọc

 - CN. Nguyễn Quốc Anh – Bộ Tư pháp

 1.  

Cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm khác của nhà xuất bản tư pháp - Thực trạng, yêu cầu và giải pháp

- Nguyễn Kim Tinh - Phó giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp

 1.  

Công tác in, phát hành sách pháp lý và xuất bản sách liên kết của nhà xuất bản tư pháp - Thực trạng, yêu cầu và giải pháp

 - Nguyễn Thị Thu Hà - Nhà xuất bản Tư pháp

 1.  

Năng lực xuất bản sách pháp lý của một số nhà xuất bản khác

 - ThS. Nguyễn Mai Hạnh - Nhà xuất bản Tư pháp

 1.  

Hoạt động thiết kế cho bản và biên tập xuất bản sách pháp lý của nhà xuất bản tư pháp
- Thực trạng và giải pháp

 - ThS. Nguyễn Thị Tố Hằng - Bộ Tư pháp

 1.  

Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của công tác xuất bản sách pháp lý của nhà xuất bản tư pháp trong điều kiện hiện nay

- ThS. Trương Thị Thu Hà & Hán Thị Vân Khánh - Nhà xuất bản Tư pháp

 1.  

Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ của nhà xuất bản tư pháp - Thực trạng, yêu cầu và giải pháp

 Ths. Vũ Hoài Nam - Nhà xuất bản Tư pháp

 1.  

Các yếu tố chi phối và ảnh hưởng đến năng lực xuất bản sách pháp lý của nhà xuất bản tư pháp

 - TS. Đặng Vũ Huân - Bộ Tư pháp

 1.  

Các yếu tố cấu thành năng lực xuất bản và tiêu chí đánh giá hiệu quả năng lực xuất bản sách pháp lý

 - TS. Phạm Văn Lợi - Bộ Tài nguyên và môi trường

 1.  

Cơ sở pháp lý về công tác xuất bản và các quy định, quy chế hoạt động hiện nay của nhà xuất bản tư pháp – Thực trạng và giải pháp

 - TS. Trương Quang Vinh - Trường Đại học Luật Hà Nội

 

Năm bắt đầu 2008
Năm kết thúc 2010
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng