• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Một số vấn đề về hình phạt tử hình và thi hành hình phạt tử hình - Thực trạng và giải pháp
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm TS. Phạm Văn Lợi
Năm bảo vệ

2005

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề

Những vấn đề lý luận về hình phạt tử hình

Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc quy định và áp dụng hình phạt tử hình trong pháp luật hình sự

Một số vấn đề lý luận về thi hành hình phạt tử hình

Thực trạng áp dụng hình phạt tử hình

Thực trạng thi hành hình phạt tử hình và một số giải pháp

Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật về hình phạt tử hình trong lịch sử pháp luật Việt Nam và công tác tổ chức thi hành hình phạt tử hình trong lịch sử

Nghiên cứu hình phạt tử hình theo quy định pháp luật hình sự một số nước trên thế giới

Nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm thi hành hình phạt tử hình theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng