• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Hoàn thiện pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trước yêu cầu gia nhập Công ước LaHay năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm TS. Vũ Đức Long
Năm bảo vệ

2005

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

Chuyên đề 1: Pháp luật Việt Nam về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài từ năm 1986 đến năm 2002. 

Chuyên đề 2: Thực tiễn giải quyết cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi theo Nghị định 68/2002/NĐ-CP.

Chuyên đề 3: Thực tiễn công tác quản lý và giải quyết cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam tại tỉnh Thái Nguyên làm con nuôi và những yêu cầu đặt ra khi gia nhập Công ước Lahay.

Chuyên đề 4: Thực tiễn công tác giới thiệu và giải quyết cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài từ một số cơ sở nuôi dưỡng - những tồn tại, bất cập và yêu cầu hoàn thiện pháp luật khi gia nhập Công ước Lahay.

Chuyên đề 5: Vấn đề hợp pháp hoá lãnh sự đối với giấy tờ trong hồ sơ nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài và yêu cầu hoàn thiện pháp luật khi gia nhập Công ước Lahay.

Chuyên đề 6:  Phương hướng, giải pháp hoàn thiện và thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong điều kiện gia nhập Công ước Lahay.

Chuyên đề 7: Thực tiễn ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nuôi con nuôi giữa Việt Nam với các nước với yêu cầu hoàn thiện pháp luật khi gia nhạp Công ước Lahay.

Chuyên đề 8: Nội dung cơ bản của Công ước Lahay 1993 về Bảo vệ trẻ em và Hợp tác trong lĩnh vực Nuôi con nuôi giữa các nước.

Chuyên đề 9: Những yêu cầu từ việc thực hiện Công ước Lahay đối với quốc gia thành viên trên phương diện Nước gốc.

Chuyên đề 10: Thời điểm Việt Nam gia nhập Công ước Lahay về nuôi con nuôi - Thuận lợi, khó khăn và yêu cầu hoàn thiện pháp luật.

Chuyên đề 11: Pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài của Trung Quốc và Phi-lip-pin.

Chuyên đề 12: Pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài của Pháp, Bỉ và Thuỵ Sĩ.

Chuyên đề 13: Pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

Chuyên đề 14: Hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Chuyên đề 15: Hoạt động hỗ trợ nhân đạo của tổ chức DanAdopt - Đan Mạch tại Việt Nam.

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng