• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Hôn nhân có yếu tố nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng, vấn đề đặt ra và phương hướng đổi mới
Mã số đề tài
Cấp đề tài Cơ sở
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm Nguyễn Thu Giang
Năm bảo vệ

2003

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện KHPL
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

1. Thống kê, phân tích về tình hình kết hôn có yếu tố nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

2. Báo cáo điều tra xã hội học về thực trạng hôn nhân có yếu tố nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

3. Thực trạng các quy định của pháp luật về hôn nhân có yếu tố nước ngoài ở nước ta và việc vận dụng tại thành phố Hồ Chí Minh; những khó khăn và vướng mắc

4. Áp dụng pháp luật nước ngoài đối với quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài và giải quyết xung đột pháp luật trong vẫn đề này

5. Thực trạng giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

6. Nhu cầu về các dịch vụ môi giới, hỗ trợ hôn nhân có yếu tố nước ngoài và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực này

7. Sửa đổi, bổ sung các quy định về quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài và cải tiến thủ tục đăng ký kết hôn, công nhận việc kết hôn ở nước ngoài, giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài

8. Đề án tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn thành phố Hồ Chí Minh

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng