• Thuộc tính
 • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Nội luật hóa các điều ước quốc tế Việt Nam ký kết và tham gia phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
 • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
 • Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm TS. Hoàng Phước Hiệp
Năm bảo vệ

2007

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện KHPL
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề
 1. Lý luận chung về điều ước quốc tế và nội luật hóa điều ước quốc tế
 2. Lý luận chung về thực hiện điều ước quốc tế và vấn đề nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt nam ký kết hoặc gia nhập trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 3. Lý luận chung về quan hệ qua lại giữa điều ước quốc tế và pháp luật trong nước
 4. Tổng quan các quan điểm lý luận và ý kiến khoa học về nội luật hóa phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 5. Tổng quan các quan điểm lý luận, ý kiến khoa học khác nhau ở các nước về thực hiện điều ước quốc tế và nội luật hóa các điều ước quốc tế
 6. Mô hình cần chọn về chuyển hoá các quy định của điều ước quốc tế vào pháp luật quốc gia
 7. Pháp luật Hoa Kỳ về điều ước quốc tế trong lĩnh vực thương mại và kinh nghiệm của Hoa Kỳ thi hành các Hiệp định của Vòng Urugoay
 8. Kinh nghiêm thi hành vòng Urugoay của một số nước (Canada, Hàn Quốc)
 9. Pháp luật của Pháp và Liên minh Châu ÂU (EU) về điều ước quốc tế và nội luật hóa điều ước quốc tế
 10. Pháp luật và thực tiễn một số nước ASEAN về điều ước quốc tế và nội luật hóa điều ước quốc tế
 11. Kinh nghiệm của Nhật Bản về Nội luật hóa các Điều ước Quốc tế
 12. Pháp luật và thực tiễn Việt Nam về điều ước quốc tế và nội luật hóa điều uớc quốc tế trong lĩnh vực đầu tư
 13. Pháp luật và thực tiễn Việt Nam về điều ước quốc tế và nội luật hóa điều uớc quốc tế trong lĩnh vực thương mại
 14. Pháp luật và thực tiễn Việt Nam về điều ước quốc tế và nội luật hóa điều uớc quốc tế trong lĩnh vực thuế
 15. Thực tiễn Việt Nam về nội luật hóa các quy định về giải quyết tranh chấp thương mại thông qua con đường trọng tại
 16. Pháp luật và thực tiễn Việt Nam về điều ước quốc tế và nội luật hóa điều uớc quốc tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ
 17. Pháp luật và thực tiễn Việt Nam về điều ước quốc tế và nội luật hóa điều uớc quốc tế trong lĩnh vực du lịch
 18. Nội luật hoá một số công ước quốc tế về hình sự trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
 19. Thực tiễn áp dụng Pháp lệnh ký kết và thực hiện điều ước quốc tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 20. Pháp luật Việt Nam về ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế
 21. Hoàn thiện pháp luật nhằm thực thi các nghĩa vụ thành viên WTO của Việt Nam - Một số đánh giá và đề xuất

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng