• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tư pháp địa phương
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm TS.Trần Văn Quang
Năm bảo vệ

2007

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện KHPL
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

1. Thực trạng năng lực và yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tư pháp địa phương

Trần Thu Hường - Vụ Tổ chức cán bộ

2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tư pháp địa phương

Vũ Văn Quý - Vụ Tổ chức cán bộ

3. Đổi mới, hoàn thiện chương trình, giáo trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tư pháp địa phương

Vũ Thị Hường - Vụ Tổ chức cán bộ

4. Đổi mới công tác đào tạo Trung học pháp lý đối với cán bộ, công chức tư pháp địa phương

Ths Phan Xuân Trường - Trường Đại học Luật Hà Nội

5. Phương hướng đổi mới quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tư pháp địa phương

TS Trần Quang Minh - Vụ Đào tạo, Bộ Nội vụ

6. Phương hướng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức chuyên môn, nghiệp vụ ở địa phương

TS Trần Quang Minh - Vụ Đào tạo, Bộ Nội vụ

7. Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng, thẩm định và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ cán bộ tư pháp địa phương - Thực trạng và phương hướng đổi mới

TS Lê Hồng Sơn - Cục Kiểm tra VBQPPL

8. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thi hành án dân sự cho cán bộ, công chức tư pháp địa phương - thực trạng và phương hướng đổi mới

Ths Nguyễn Thanh Thuỷ - Cục Thi hành án dân sự

9. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan tư pháp địa phương thông qua đội ngũ cán bộ tư pháp

PGS - TS Nguyễn Tất Viễn - Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

10. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ hành chính tư pháp cho cán bộ tư pháp địa phương

TS Trần Thất - Vụ Hành chính tư pháp

11. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp tỉnh Hải Dương - thực trạng và phương hướng đổi mới

Đoàn Quang Định - Sở Tư pháp Hải Dương

12. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp ở thành phố Hải Phòng - thực trạng và phương hướng đổi mới

TS Nguyễn Văn Thái - Sở Tư pháp Hải Phòng

13. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp ở thành phố Cần Thơ - Thực trạng và phương hướng đổi mới

Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ

14. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp ở Hà Giang - Thực trạng và phương hướng đổi mới

Sở Tư pháp Hà Giang

15. Đánh giá thực trạng năng lực công tác và phương hướng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tư pháp địa phương

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

16. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp ở Vĩnh Long - Thực trạng và phương hướng đổi mới

Sở Tư pháp Vĩnh Long

PHỤ LỤC

1. Thống kê các lớp đào tạo, bồi dưỡng dành cho đội ngũ công chức tư pháp địa phương

2. Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn

3. Báo cáo tổng hợp kết quả hội thảo về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tư pháp địa phương

4. Tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định số 74/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước giai đoạn 2001-2005

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng