• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm TS. Nguyễn Thúy Hiền
Năm bảo vệ

2006

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện KHPL
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

Thực trạng và phương hướng hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm

Phương hướng xây dựng mô hình cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm ở Việt Nam

Vấn đề bảo đảm quyền lợi của  các ngân hàng trong đăng ký giao dịch bảo đảm

Pháp luật và thực tiễn tổ chức, hoạt động đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm ở một số nước

Tổ chức và hoạt động đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

Đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay và tàu biển

Một số vấn đề về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng