• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Pháp luật về hợp đồng dân sự, kinh tế, thương mại - những điểm tương đồng, khác biệt và giải pháp hoàn thiện
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
Chủ nhiệm TS. Đinh Mai Phương
Năm bảo vệ

2005

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện KHPL
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

Chuyên đề 1: Lý luận chung về pháp luật hợp đồng

ThS. Đinh Thị Mai Phương

Chuyên đề 2: Lịch sử pháp luật hợp đồng Việt Nam

CN. Lê Thị Hoàng Thanh

Chuyên đề 3: Một số quy định chung về Hợp đồng dân sự, kinh tế, thương mại - Những điểm tương đồng và khác biệt

ThS. Đinh Thị Mai Phương

Chuyên đề 4: Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng và hậu quả pháp lý phát sinh từ hợp đồng dân sự, kinh tế, thương mại vô hiệu -  những điểm tương đồng và khác biệt.

PGS.TS Phan Chí Hiếu

Chuyên đề 5: Vi phạm hợp đồng và trách nhiệm pháp lý phát sinh từ vi phạm hợp đồng trong pháp luật dân sự, kinh tế, thương mại - Những điểm tương đồng và khác biệt

Luật gia Bùi Hoàng Mai

Chuyên đề 6: Thực trạng áp dụng pháp luật hợp đồng dân sự- hợp đồng kinh tế - hợp đồng thương mại ở Việt Nam

CN. Nguyễn Tuấn Anh

Chuyên đề 7: Tham khảo kinh nghiệm xây dựng pháp luật hợp đồng một số một số nước trên thế giới

ThS. Đinh Thị Mai Phương

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng