• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Pháp lệnh lý lịch tư pháp
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm TS. Trần Thất
Năm bảo vệ

2007

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện KHPL
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề

Một số vấn đề chung về lý lịch tư pháp

 Ban chủ nhiệm Đề tài

Lịch sử và thực trạng quản lý lý lịch tư pháp ở nước ta và những yêu cầu khách quan xây dựng Luật lý lịch tư pháp

TS. Trần Thất, Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp

Hệ thống pháp luật về lý lịch tư pháp và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam

Nguyễn Thị Minh Phương – Vụ Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp

Lý lịch tư pháp trong với công tác xét xử của Toà án nhân dân

 Hoàng Ngọc Thành - Toà án nhân dân tối cao

Thực trạng công tác tàng thư nghiệp vụ cảnh sát của ngành công an và kiến nghị xây dựng hệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

Hoàng Quyền Môn – Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, Bộ Công an

Thực tiễn công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh

 Th.s Trịnh Thị Bích - Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

Sự cần thiết ban hành Luật lý lịch tư pháp

 Th.s Phạm Trọng Cường - Vụ Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp

Đề xuất mô hình tổ chức và quản lý lý lịch tư pháp tại Việt Nam

Đỗ Thị Thúy Lan – Vụ Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp

Cơ chế cập nhật và cung cấp thông tin về lý lịch tư pháp – trách nhiệm của các cơ quan hữu quan trong việc cung cấp và khai thác thông tin về lý lịch tư pháp

Dương Bạch Long – Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

Mô hình tổ chức và quản lý lý lịch tư pháp của một số nước trên thế giới – kinh nghiệm áp dụng vào Việt Nam để xây dựng Luật lý lịch tư pháp

 Đặng Trung Hà - Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng