• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Bình luận Pháp lệnh Thi hành án dân sự
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm ThS. Đinh Mai Phương
Năm bảo vệ

2005

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện KHPL
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

PHẦN MỞ ĐẦU

NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI

PHẦN THỨ NHẤT: KHÁI QUÁT PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Chương I  Một số vấn đề lý luận chung về thi hành án dân sự

Chương II  Quá trình xây dựng và phát triển của pháp luật về thi hành án dân sự ở Việt Nam

PHẦN THỨ HAI: BÌNH LUẬN PHÁP LỆNH THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2004

Chương I Những quy định chung

Chương II Cơ quan thi hành án dân sự và chấp hành viên

Chương III Thủ tục thi hành án

Chương IV Cưỡng chế thi hành án

Chương V Quản lý nhà nước về thi hành án dân sự

Chương VI Khiếu nại, tố cáo và kháng nghị về thi hành án

Chương VII Khen thưởng và xử lý vi phạm

Chương VIII Điều khoản thi hành

PHẦN THỨ BA: MỘT SỐ HẠN CHẾ, VƯỚNG MẮC TRONG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LỆNH THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2004 VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LỆNH

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng