• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Bình luận khoa học Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm Nguyễn Quốc Việt
Năm bảo vệ

2004

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện KHPL
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

Lời nói đầu

Chương I. Những quy định chung

Chương II. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả.

Chương III. Các biện pháp xử lý vi phạm hành chính khác.

Chương IV. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.

Chương V. Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

Chương VI. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính.

Chương VII. Thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác.

Mục 1. Thủ tục giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Mục 2. Thủ tục đưa vào trường giáo dưỡng.

Mục 3. Thủ tục đưa vào  cơ sở giáo dục.

Mục 4. Thủ tục đưa vào  cơ sở chữa bệnh.

Mục 5. Thủ tục áp dụng quản chế hành chính.

Mục 6. Các quy định khác liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

Chương VIII. Giám sát, kiểm tra việc thi hành pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính.

Chương IX. Khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm.

Chương X. Điều khoản thi hành.

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng