• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Xây dựng cẩm nang về đấu tranh bảo vệ quyền con người ở Việt Nam
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm TS. Vũ Đức Long
Năm bảo vệ

2003

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện KHPL
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

Chuyên đề 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng cẩm nang của Việt Nam về đấu tranh nhân quyền

Chuyên đề 2: Mục đích phương pháp xây dựng cẩm nang về đấu tranh nhân quyền

Chuyên đề 3: Nghĩa vụ của quốc gia trong việc thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người

Chuyên đề 4: Cẩm nang nhân quyền với việc chuẩn bị báo cáo quốc gia thực hiện công ước quốc tế về quyền con người

Chuyên đề 5: Các thiết chế, cơ quan, tổ chức của Liên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ và các diễn đàn quốc tế khác về quyền con người

Chuyên đề 6: Kinh nghiệm đấu tranh trong một số vụ việc cụ thể, cách thức và kinh nghiệm trả lời kháng thư

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng