• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức, hoạt động thông tin công chứng hợp đồng, giao dịch bất động sản thành phố Hải phòng
Mã số đề tài
Cấp đề tài Cơ sở
Từ khóa
  • Công chứng
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện khoa học pháp lý
Chủ nhiệm TS. Nguyễn Văn Thái
Năm bảo vệ

2013

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện KHPL
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề

1. Chuyên đề 1: Một số vấn đề lý luận về tổ chức, hoạt động thông tin công chứng hợp đồng, giao dịch bất động sản                                 

2. Chuyên đề 2: Đánh giá kết quả điều tra, khảo sát nhu cầu và ý kiến của một số đối tượng có liên quan về hoạt động thông tin công chứng trên địa bàn thành phố Hải Phòng                                                                  3. Chuyên đề 3: Đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động thông tin công chứng hợp đồng, giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng, những kết quả, thuận lợi, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

4. Chuyên đề 4: Nghiên cứu thực trạng tổ chức và hoạt động thông tin công chứng hợp đồng, giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, những kết quả, thuận lợi, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc    5. Chuyên đề 5: Nghiên cứu thực trạng tổ chức và hoạt động thông tin công chứng hợp đồng, giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, những kết quả, thuận lợi, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc        

6. Chuyên đề 6: Một số so sánh, kinh nghiệm về quản lý, khai thác, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động công chứng hợp đồng, giao dịch bất động sản học tập từ một số tỉnh, thành phố trong nước (Hà Nội, tp. Hồ Chí Minh)                                                                                                        

7. Chuyên đề 7: Kinh nghiệm tham khảo từ hoạt động thông tin công chứng của Cộng hoà  Pháp                                                                   

8. Chuyên đề 8: Đề xuất mô hình thông tin Công chứng hợp đồng, giao dịch bất động sản thành phố Hải Phòng                                           

9. Chuyên đề 9: Một số vấn đề kiến nghị về mặt thể chế               

10. Chuyên đề 10: Một số đề xuất ban đầu với Bộ Tư pháp về hoàn thiện cơ sở pháp lý của hoạt động thông tin công chứng hợp động, giao dịch bất động sản và thành lập cơ sở dữ liệu mở cho hoạt động thông tin bất động sản

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng