• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Xây dựng khuôn khổ chính sách bảo vệ môi trường
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
Cơ quan chủ trì
Chủ nhiệm TS. Trần Hồng Hà
Năm bảo vệ

2000

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề

CHƯƠNG I

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM NĂM 2000 VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CẤP BÁCH

I

Hiện trạng môi trường Việt Nam năm 2000

II

Dân số, nghèo đói, giáo dục, khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường

III

Những thách thức đối với môi trường

CHƯƠNG II

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN CÁC CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1991 - 2000

I

Các chính sách bảo vệ môi trường của Việt Nam

II

Đánh giá tổng quan về hiện trạng chính sách bảo vệ môi trường cuả Việt Nam

CHƯƠNG III

CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2001 - 2010 VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 2001 - 2005

I

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2001-2010

II

Kế hoạch hành động môi trường Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005

CHƯƠNG IV

KHUÔN KHỔ CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001 - 2010

I

Mục tiêu chính sách bảo vệ môi trường của Việt Nam giai đoạn 2001-2010

II

Quan điểm thiết kế chính sách bảo vệ môi trường Việt Nam giai đoạn 2001-2010

III

Áp dụng các nguyên tắc trong xây dựng chính sách bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2001-2010

IV

Khuôn khổ chính sách bảo vệ môi trường Việt Nam giai đoạn 2001-2010

PHẦN I

CHÍNH SÁCH PHÒNG NGỪA, KIỂM SOÁT, CHỐNG SUY THOÁI, KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

 

CSCT 1. Môi trường nước

 

CSCT 2. Môi trường không khí

 

CSCT 3. Phòng ngừa, kiểm soát, khắc phục sự cố ô nhiễm do các hoá chất độc hại

 

CSCT 4. Chất thải rắn đô thị và công nghiệp

 

CSCT 5. Quản lý chất thải nguy hiểm

 

CSCT 6. Sự cố môi trường

PHẦN II

CHÍNH SÁCH CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG MỘT SỐ ĐỊA BÀN ĐẶC TRƯNG

 

CSCT 7. Môi trường đô thị và khu công nghiệp

 

CSCT 8. Môi trường nông thôn và khu vực sản xuất nông nghiệp

 

CSCT 9. Môi trường biển

 

CSCT 10. “Xanh hoá” đất nước, tăng cường độ che phủ thực vật

PHẦN III

CHÍNH SÁCH BẢO TỒN VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

 

CSCT 11. Tài nguyên đất

 

CSCT 12. Tài nguyên rừng

 

CSCT 13. Tài nguyên nước

 

CSCT 14. Sử dụng hợp lý khoáng sản

 

CSCT 15. Sử dụng tiết kiệm năng lượng

 

CSCT 16. Bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên biển và ven bờ

 

CSCT 17. Chính sách bảo tồn và sử dụng hợp lý đa dạng sinh học và di sản thiên nhiên

PHẦN IV

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

 

CSCT 18. Tăng cường và đa dạng hoá đầu tư bảo vệ môi trường

 

CSCT 19. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

 

CSCT 20. áp dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường

 

CSCT 21. Phát huy vai trò cộng đồng

 

CSCT 22. Giáo dục, đào tạo, nâng cao nhận thức môi trường

 

CSCT 23. Nghiên cứu triển khai khoa học, công nghệ môi trường

 

CSCT 24. Phối hợp liên ngành, liên vùng và giữa các địa phương

 

CSCT 25. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và tham gia giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu

V

MỘT VÀI KHUYẾN NGHỊ

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng