• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Cơ sở khoa học để xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp môi trường
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm Nguyễn Bình
Năm bảo vệ

2000

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện KHPL
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề

1. KHÁI NIỆM VỀ TRANH CHẤP MÔI TRUỜNG, KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC KIẾN NGHỊ ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM

2. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

3. THỰC TRẠNG TRANH CHẤP MÔI TRƯỜNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

4. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP MÔI TRƯỜNG Ở NƯỚC TA

 

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng