• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Hiệp định thương mại Việt - Mỹ và những yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm TS. Vũ Đức Long
Năm bảo vệ

2003

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

Mục lục

Phần thứ nhất: Sự cần thiết và bối cảnh nghiên cứu                                    

1. Bối cảnh và sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài                               

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài                                                           

3. Nội dung nghiên cứu đề tài:                                                                 

4. Các hệ chuyên đề nghiên cứu của đề tài                                              

5. Phương pháp nghiên cứu                                                                    

6. Tình hình triển khai đề tài                                                                   

Phần thứ hai: Tóm tắt nội dung của đề tài                                                

Chương I                                                                                                   

Những vấn đề lý luận liên quan đến Hiệp định       thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và sự tác động của việc thực thi Hiệp định đến hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành 10

1. Nguyên tắc không phân biệt đối xử                                                    

2. Sự tác động của việc thực thi Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đến hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành                                                                   

Chương II                                                                                                

Nội dung cơ bản của Hiệp định thương mại Việt Nam Hoa Kỳ và thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành                                                                                            

1. Thương mại hàng hoá                                                                       

2. Sở hữu trí tuệ                                                                                     

2.1 Cam kết chung về nguyên tắc và phạm vi của các nghĩa vụ        

2.2 Quyền tác giả và quyền liên quan                                                

2.3 Quyền sở hữu công nghiệp                                                          

2.4 Thực thi quyền sở hữu trí tuệ                                                       

2.5 Các cam kết về thời hạn thực hiện                                               

2.6 Pháp luật Việt Nam về quyền sở hữu trí tuệ và tác động của việc thực thi Hiệp định.                                  3. Thương mại dịch vụ                                                                          

3.1 Cam kết nền                                                                                

3.2  Các cam kết trong từng lĩnh vực và ngành cụ thể                         

3.3 Pháp luật Việt Nam về thương mại dịch vụ                                  

4. Đầu tư                                                                                              

4.1 Một số nội dung cơ bản của Chương Phát triển quan hệ đầu tư    

4.2 Thực trạng pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam              

5. Minh bạch hoá, giải quyết tranh chấp và thực thi pháp luật trong nước 

5.1 Minh bạch và công khai                                                              

5.2 Các quy định về giải quyết tranh chấp và thực thi pháp luật trong nước.         

Chương III                                                                                               

Kinh nghiệm ký kết các Hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ    

1. Kinh nghiệm của các nước trong việc ký kết các Hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ                                                                                               

1.1 Hiệp định thương mại giữa Hoa Kỳ với các nước Đông Âu và Liên Xô (cũ)  

1.2 Hiệp định mở cửa thị trường Mỹ - Trung về việc Trung Quốc gia nhập WTO (Hiệp định Mỹ Trung)                                                                                     

2. Ý kiến chuyên gia liên quan đến Hiệp định                                       

Phần thứ ba: Kiến nghị và đề xuất                                                           

1. Tình hình 1 năm thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 

2. Kiến nghị và đề xuất  

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng