• Thuộc tính
 • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Nghiên cứu lịch sử hình thành, nội dung cơ bản và những giá trị của Quốc triều hình luật thời nhà Lê (Bộ luật Hồng Đức)
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
 • Luật hình sự
 • Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Cơ quan chủ quản
 • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
 • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm
Năm bảo vệ

2003

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề
 1.  

TSKH. NGUYỄN HẢI KỂ

Nước Đại Việt thời Lê sơ - một vài đặc điểm căn bản của nền tảng chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội

 1.  

ThS. VŨ THỊ NGA

Quá trình hình thành QTHL

 1.  

ThS. VŨ THỊ NGA

Tư tưởng đức trị và pháp trị trong QTHL

 1.  

TS. NGUYỄN QUỐC HOÀN

QTHL và những giá trị lập pháp

 1.  

TS. TRẦN THÁI DƯƠNG

QTHL - công cụ thực hiện chức năng kinh tế của nhà nước phong kiến Việt Nam thời Lê sơ

 1.  

ThS. BÙI THỊ ĐÀO

Quan chế triều Lê qua QTHL

 1.  

TS. LÊ THỊ SƠN

Những đặc điểm cơ bản của pháp luật hình sự thời nhà Lê trong QTHL

 1.  

PGS.TS. NGUYỄN NGỌC HOÀ

Vấn đề tội phạm trong QTHL

 1.  

TS. DƯƠNG TUYẾT MIÊN

Vấn đề hình phạt trong QTHL

 1.  

ThS. ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ

Nội dung và giá tri của những quy định về các tội phạm cụ thể trong QTHL

 1.  

TS. HOÀNG THỊ SƠN

Những nội dung cơ bản của tố tụng hình sự trong QTHL

 1.  

ThS. NGUYỄN MINH TUẤN

Khế ước và thừa kế trong QTHL

 1.  

ThS. TRẦN THỊ HUỆ

Chế định sở hữu trong QTHL

 1.  

ThS. KIỀU THỊ THANH

Trách nhiệm dân sự trong QTHL

 1.  

ThS. NGUYỄN PHƯƠNG LAN

Giá trị của QTHL qua các quy định điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình

 1.  

ThS. NGUYỄN THỊ DUNG

Pháp luật về ruộng đất trong QTHL

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng