• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Một số vấn đề về chính sách hình sự trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện khoa học pháp lý
Chủ nhiệm TS. Phạm Văn Lợi
Năm bảo vệ

2006

Thông tin xếp giá Là đề tài khoa học pháp lý nghiên cứu các vấn đề lý luận, hoạch định chính sách hình sự nên Ban chủ nhiệm đề tài lựa chọn các phương pháp nghiên cứu cơ bản sau: 1. Về phương pháp luận: Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. 2. Đề tài vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như: phân tích, tổng hợp, thống kê tư pháp, điều tra xã hội học, phỏng vấn... phù hợp với từng vấn đề nghiên cứu, giai đoạn nghiên cứu của đề tài.
Nơi lưu trữ Thư viện Bộ Tư pháp
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

PHẦN II: HỆ CHUYÊN ĐỀ CỦA ĐỀ TÀI

 

1

Những vấn đề lý luận về chính sách hình sự trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

PGS.TSKH.Lê Cảm

2

Khái quát về quá trình xây dựng và thực hiện chính sách hình sự của Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ
PGS.TS Hồ Trọng Ngũ
TS. Phạm Văn Lợi

3

Hiệu quả chính sách hình sự trong hoạt động điều tra tội phạm của lực lượng Công an nhân dân

Th.S. Nguyễn Viết Sách

4

Những căn cứ lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chính sách hình sự trong  giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

PGS.TS. Hồ Trọng Ngũ

5

Những nguyên tắc và quan điểm cơ bản để hoàn thiện chính sách hình sự cho thời kỳ từ nay đến 2020

PGS.TS. Trần Đình Nhã

PGS.TS Hồ Trọng Ngũ

6

Xây dựng chính sách hình sự trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2020

PGS.TSKH. Lê Cảm

7

Các giải pháp cơ bản trong đấu tranh phòng, chống tội phạm thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

ThS. Hoàng Minh Sơn

8

Cơ chế tổ chức thực hiện chính sách hình sự trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

PGS.TS. Hồ Trọng Ngũ

TS. Phạm Văn Lợi

9

Khái quát về chính sách hình sự của một số nước trên thế giới

NCS.Đỗ Thuý Vân

10

Các yếu tố quy định và chi phối quá trình xây dựng chính sách hình sự trong giai đoạn mới

CN. Nguyễn Mạnh Cường

 
Năm bắt đầu 2005
Năm kết thúc 2006
Mục tiêu nghiên cứu 1. Làm rõ một số vấn đề lý luận của chính sách hình sự Việt nam; 2. Đánh giá khái quát quá trình xây dựng và thực hiện chính sách hình sự của nhà nước ta trong thời gian qua; 3. Xác định các nội dung cơ bản; đề xuất các giải pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách hình sự Việt nam phục vụ công tác xây dựng pháp luật, đấu tranh phòng và chống tội phạm trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Phạm vi nghiên cứu 1. Về nội dung: Chính sách hình sự là một vấn đề phức tạp, có phạm vi rộng lớn. Do vậy, trong phạm vi của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ phục vụ trực tiếp cho công tác xây dựng pháp luật và quản lý của Bộ Tư pháp, Ban chủ nhiệm đề tài lựa chọn và giới hạn phạm vi nghiên cứu ở các vấn đề cơ bản sau: - Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản của chính sách hình sự trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phần này chủ yếu được tiếp thu, kế thừa và phát triển các vấn đề lý luận đã được một số công trình nghiên cứu trước đây đề cập; - Dự báo và đưa ra các định hướng cơ bản về chính sách hình sự trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước từ nay đến năm 2020. Tập trung vào các lĩnh vực cơ bản: + Chính sách pháp luật hình sự; + Chính sách pháp luật tố tụng hình sự; + Chính sách pháp luật thi hành án hình sự; + Một số nội dung về hoàn thiện tổ chức hệ thống tư pháp hình sự. 2. Về thời gian: Đề tài được thực hiện trong khoảng thời gian 01 năm (từ tháng 5/2005 đến tháng 5 năm 2006)
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu Là đề tài khoa học pháp lý nghiên cứu các vấn đề lý luận, hoạch định chính sách hình sự nên Ban chủ nhiệm đề tài lựa chọn các phương pháp nghiên cứu cơ bản sau: 1. Về phương pháp luận: Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. 2. Đề tài vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như: phân tích, tổng hợp, thống kê tư pháp, điều tra xã hội học, phỏng vấn... phù hợp với từng vấn đề nghiên cứu, giai đoạn nghiên cứu của đề tài.
Ứng dụng