• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Mô hình tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, phương hướng thực hiện trong điều kiện hiện nay
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện khoa học pháp lý
Chủ nhiệm Tạ Thị Minh Lý
Năm bảo vệ

1999

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

1. Cơ sở lý luận, mục tiêu và ý nghĩa của hoạt động trợ giúp pháp lý trong đời sống xã hội

2. Đối tượng, phạm vi, lĩnh vực, phương thức hoạt động trợ giúp pháp lý

3. Yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động trợ giúp pháp lý

4. Một số vấn đề trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách

5. Phạm vi và phương thức hoạt động, vai trò và trách nhiệm của luật sư trong việc thực hiện trợ giúp pháp lý

6. Luật tục của các đồng bào dân tộc thiểu số và vấn đề trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số

7. Yêu cầu về các hình thức trợ giúp pháp lý đối với người nghèo, các đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số

8. Vai trò và các hình thức tổ chức trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia và các đoàn thể, tổ chức xã hội khác

9. Trợ giúp pháp lý cho đối tượng là trẻ em

10. Yêu cầu và các hình thức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng