• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Đào tạo cán bộ pháp luật có trình độ cao phục vụ cho việc hội nhập quốc tế của Việt Nam
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện khoa học pháp lý
Chủ nhiệm Trần Ngọc Dũng
Năm bảo vệ

2006

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề
Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng