• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Đổi mới mô hình quản trị đại học luật đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động và thực hiện tự chủ đại học
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
Chủ nhiệm PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
Năm bảo vệ

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề
Năm bắt đầu 2019
Năm kết thúc 2020
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng