• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng Luật
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
Chủ nhiệm Võ Văn Tuyển Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
Năm bảo vệ

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề
Năm bắt đầu 2019
Năm kết thúc 2020
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng