• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Nghiên cứu xây dựng cơ chế đánh giá chi phí tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
Chủ nhiệm TS. Trần Thị Quang Hồng, Trưởng Ban nghiên cứu Pháp luật dân sự - kinh tế, Viện Khoa học pháp lý
Năm bảo vệ

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề
Năm bắt đầu 2020
Năm kết thúc 2021
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng