• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Xây dựng, hoàn thiện pháp luật điều chỉnh mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam hiện nay
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
Chủ nhiệm TS. Chu Thị Hoa, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý
Năm bảo vệ

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề
Năm bắt đầu 2020
Năm kết thúc 2021
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng