• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Bồi dưỡng cán bộ tư pháp địa phương bằng phương pháp trực tuyến
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
Chủ nhiệm ThS. Trương Thế Côn, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp
Năm bảo vệ

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề
Năm bắt đầu 2020
Năm kết thúc 2021
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng