• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Hoàn thiện chính sách, pháp luật về thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án kinh tế, tham nhũng
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
Chủ nhiệm TS. Trần Văn Dũng, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2, Tổng cục Thi hành án dân sự
Năm bảo vệ

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề
Năm bắt đầu 2020
Năm kết thúc 2021
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng