• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Nghiên cứu giải pháp chống rủi ro pháp lý trong hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm TS. Bùi Xuân Nhự, Trường Đại học Luật Hà Nội
Năm bảo vệ

2008

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin -Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

1. Chuyên đề 1: Nghiên cứu nhận diện rủi ro pháp lý và các giải pháp phòng tránh rủi ro trong thương mại quốc tế

2. Chuyên đề 2: Rủi ro pháp lý đối với doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động thương mại quốc tế do không tiên liệu được những thay đổi của pháp luật - thực trạng và giải pháp phòng tránh

3. Chuyên đề 3: Phân tích các rủi ro pháp lý của doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến quy định về các quyền quản lý tài sản theo pháp luật nước ngoài và giải pháp phòng tránh

4. Chuyên đề 4: Rủi ro pháp lý đối với doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động thương mại quốc tế do sự thiếu hiểu biết pháp luật - thực trạng và giải pháp phòng tránh

5. Chuyên đề 5: Nghiên cứu phân tích rủi ro do lựa chọn mô hình pháp lý không phù hợp và giải pháp phòng tránh

6. Chuyên đề 6: Rủi ro pháp lý đối với doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến quy định của WTO

7. Chuyên đề 7: Phân tích thực trạng rủi ro pháp lý của doanh nghiệp Việt Nam trong ký kết và thực hiện các hợp đồng thương mại quốc tế và giải pháp phòng tránh

8. Chuyên đề 8: Phân tích các rủi ro pháp lý của doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến các quy định về xác lập quyền và chuyển dịch quyền sở hữu theo pháp luật nước ngoài và giải pháp phòng tránh

9. Chuyên đề 9: Nghiên cứu phân tích thực trạng rủi ro pháp lý của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và giải pháp phòng tránh

10. Chuyên đề 10: Phân tích rủi ro pháp lý đối với doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến việc chọn luật áp dụng và giải pháp phòng tránh

11. Chuyên đề 11: Phân tích rủi ro pháp lý đối với doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến việc lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp và thi hành án.

12. Chuyên đề 12: Nhu cầu đào tạo và vấn đề nâng cao năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

13. Chuyên đề 13: Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ pháp lý đối với doanh nghiệp trong nước của một số nước trên thế giới (Hoa Kỳ, EU, ASEAN, Trung Quốc) và đề xuất xây dựng cơ chế tương tự ở Việt Nam

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng