• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Nghiên cứu giải pháp chống rủi ro pháp lý trong hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm TS. Bùi Xuân Nhự, Trường Đại học Luật Hà Nội
Năm bảo vệ

2008

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin -Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề
Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng