• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về ủy quyền lập pháp tại Việt Nam hiện nay
Danh mục các bài viết

MỤC LỤC TÀI LIỆU HỘI THẢO

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về ủy quyền lập pháp tại Việt Nam hiện nay

 

Trang

Tham luận: Ủy quyền lập pháp trong cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát việc thực hiện quyền lập pháp

GS.TS. Trần Ngọc Đường

 

Tham luận: Một số vấn đề chung về ủy quyền lập pháp và sự phù hợp của lý thuyết về ủy quyền lập pháp trong điều kiện Việt Nam hiện nay

TS. Hoàng Thị Ngân

 

Tham luận: Pháp luật về ủy quyền lập pháp tại Việt Nam hiện nay

ThS. Nguyễn Phước Thọ

 

Tham luận: Đánh giá chung thực trạng ủy quyền lập pháp tại Việt Nam hiện nay

ThS. Lê Thị Thiều Hoa

 

Tham luận: Đánh giá thực trạng ủy quyền lập pháp tại Việt Nam thông qua một số tình huống trong lĩnh vực pháp luật hành chính

TS. Nguyễn Thị Hạnh

 

Tham luận: Đánh giá thực trạng ủy quyền lập pháp tại Việt Nam thông qua một số tình huống trong lĩnh vực pháp luật dân sự, kinh tế

TS. Nguyễn Thanh Tú

 

Tham luận: Cơ chế ủy quyền lập pháp của một số nước trên thế giới và một số giá trị tham khảo cho Việt Nam

PGS.TS. Tô Vãn Hòa

 

 

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2018

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1