• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý
Danh mục các bài viết

Tham luận 1: Một số vấn đề lý luận về cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý

TS. Võ Đình Toàn, Phó viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, ​Bộ Tư pháp

Tham luận 2: Phân định quyền sở hữu toàn dân về đất đai và quyền sử dụng đất của người trực tiếp quản lý, sử dụng - những vướng mắc và yêu cầu hoàn thiện

TS. Nguyễn Am Hiu nahieu2006@gmail. com

Tham luận 3: Những vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ về định giá đất để thi hành Luật Đất đai 2013

ThS. Lê Thị Ngọc Mai, Khoa Pháp luật Kinh tế - Đại học Luật Hà Nội

Tham luận 4: Vai trò của cơ chế giám sát, phản biện xã hội, minh bạch thông tin trong quản lý, sử dụng đất đai - một số đánh giá về thực trạng

Ban NCPL Dân sự - Kinh tế, Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2017

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1