• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Những định hướng, chính sách lớn của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Danh mục các bài viết

Tham luận 1: Một số vấn đề cơ bản về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

PGS.TS.Trần Thị Huệ, PGS.TS.Vũ Thị Hải Yến

Tham luận 2: Pháp luật của một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

ThS. Lê Thái Phương, Cục Bồi thường nhà nước-Bộ Tư pháp

Tham luận 3: Thực trạng áp dụng và tổ chức thi hành luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự

Mai Anh Thông - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Tham luận 4: Xác định mô hình cơ quan bồi thường nhà nước trong thời gian tới

ThS. Trần Minh Trọng, Cục Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2017

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1