• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013 và những vấn đề pháp lý đặt ra
Danh mục các bài viết

Báo cáo tóm tắt: Một số kết quả nghiên cứu sơ bộ của đề tài và những vấn đề cần tiếp tục trao đổi 

          Nhóm nghiên cứu đề tài

Tham luận: Khái quát pháp luật một số quốc gia trên thế giới về nguyên tắc hạn chế quyền con người        

PGS.TS. Vũ Công Giao, ThS.NCS. Nguyễn Thùy Dương

Tham luận: Thực trạng cụ thể hóa nguyên tắc hạn chế quyền con người trong lĩnh vực pháp luật dân sự, kinh tế tại Việt Nam và một số khuyến nghị

TS. Nguyễn Thanh Tú

Tham luận: Những vấn đề đặt ra đối với nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân của Hiến pháp năm 2013 trong hoạt động thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

      ThS. Nguyễn Quỳnh Liên

Tham luận: Quan điểm về vấn đề cụ thể hóa nguyên tắc giới hạn quyền con người của Hiến pháp năm 2013

PGS.TS. Đặng Minh Tuấn

Báo cáo tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu về nội dung của đề tài

Nhóm nghiên cứu đề tài

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2017

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1