• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp dân sự bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại theo hướng thống nhất, đồng bộ, đảm bảo hiệu lực thực thi và bảo vệ quyền sở hữu tài sản
Danh mục các bài viết

MỤC LỤC

PHẦN 1. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. BỐI CẢNH, YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI, HÒA GIẢI

II. CHỦ TRƯƠNG, ĐỊNH HƯỚNG CỦA ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ

PHẦN 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT, THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG BẰNG HÒA GIẢI, TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

A. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT

I. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG

1. Tổng quan

2. Đánh giá

2.1. Đánh giá chung 2.1.1. Các quy định của pháp luật chuyên ngành về hợp đồng còn có nhỉều điểm cần được hoàn thiện để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường

2.2. Đánh giá cụ thể

II. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYỂT TRANH CHẤP BẰNG PHƯƠNG THỨC HÒA GIẢI, TRỌNG TÀI

1. Tổng quan

2. Đánh giá

B. THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT

I. TỔNG QUAN

II. HẠN CHẾ, BẤT CẬP VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, bất cập trong việc thực thi pháp luật về hợp đồng

2. Hạn chế, bất cập trong việc thực thi pháp luật về giải quyết tranh chấp dân sự bằng phương thức hòa giải, trọng tài

PHẦN 3. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU, PHẠM VI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Đề án

2. Phạm vi nội dung của Đề án

II. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG PHƯƠNG THỨC HÒA GIẢI, TRỌNG TÀI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Định hướng

2. Xác định nhiệm vụ chính cần triển khai

3. Nhiệm vụ “Rà soát cụ thể, đánh giá pháp luật về hợp đồng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, đảm bảo hiệu lực thực thi và bảo vệ quyền sở hữu tài sản”

4. Nhiệm vụ “Xây dựng báo cáo tổng thể thực trạng pháp luật về hợp đồng của Việt Nam và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, đảm bảo hiệu lực thực thi và bảo vệ quyền sở hữu tài sản, xác định lộ trình hoàn thiện hệ thống pháp luật”

5. Nhiệm vụ “Rà soát cụ thể, đánh giá pháp luật và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại”

6. Nhiệm vụ “Tổ chức các diễn đàn đối thoại để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về hợp đồng”

7. Nhiệm vụ “Tổ chức đào tạo, tập huấn cho về pháp luật hợp đồng”

PHẦN 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

II. ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯ ƠNG ĐỂ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN CÓ HIỆU QUẢ

 

Từ khóa
  • Luật dân sự
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2018

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tân Thông tin - Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1